SÄÄNNÖT

K-S RIA:n säännöt

Säännöt hyväksyttiin yhdistyksen vuosikokouksessa 15.2.2016.

…………………………………

Keski-Suomen Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit K-S RIA ry

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit K-S RIA ry. Toiminta on alkanut kerhona, Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit Jyväskylän kerho, joka on perustettu 28.10.1968. Keski-Suomen Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry on perustettu 9.4.1970. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä ja toimialueena on koko Suomi. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2 § Tarkoitus

Yhdistys toimii insinöörien, rakennusinsinöörien, rakennusarkkitehtien, miljöösuunnittelijoiden, rakennusmestareiden sekä vähintään vastaavan rakennusalan koulutuksen suorittaneiden henkilöiden ammatillis-aatteellisena edunvalvojana.

Yhdistys pyrkii edesauttamaan jäsentensä jatko -opiskelupaikkojen tarkoituksenmukaista luomista. Yhdistys on kantaaottava rakennusalan ja -kulttuurin asiantuntijayhdistys.

Yhdistys suojelee, säilyttää, kehittää ja luo perinteisiä suomalaisia käytännönläheisiä arkkitehtuuri-, rakennus-, rakenne-, sisustus-, miljöö- ja kulttuuriarvoja.

Yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä sekä huolehtii jäsentensä ammatillisen valmiuden kehittämisestä.

Yhdistys edesauttaa jäsentensä yhteiskunnallisen ja ammatillisen aseman ja arvostuksen jatkuvaa kohottamista sekä työnsaantimahdollisuuksien ja työskentelyedellytysten parantamista.

Yhdistys tukee jäsentensä pyrkimyksiä sijoittua edellytyksiään vastaaville paikoille yhteiskunnassa sekä valvoo jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja ja oikeuksia.

Yhdistyksen tarkoituksena on arkkitehtuurin, miljöö-, rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelun sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan edistäminen ja niihin liittyvien kulttuuriperinteiden vaaliminen.

3 § Toimintamuodot

Yhdistys voi järjestää jäsenilleen ja muille alasta kiinnostuneille seminaareja, koulutus- ja tiedotustilaisuuksia, kilpailuja, juhla- ja huvitilaisuuksia sekä arkkitehtuuriin, rakennus- ja kulttuurialaan liittyviä ryhmämatkoja. Yhdistys voi myöntää rakennusalalla oleville ja rakennusalan opiskelijoille kannustusstipendejä.

Yhdistys on aktiivinen luotaessa yhteistoimintaa muiden vastaavien rakennusalan yhdistysten ja yritysten kanssa.

Yhdistys kiinnittää viranomaisten, päätöksentekijöiden ja yleisön huomiota rakennustoiminnan kehittämiseen ja edustamiensa ammattikuntien aseman ja työskentelyedellytysten parantamiseen, tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja.

Yhdistys tekee suojelualoitteita yksittäisistä rakennuksista, sisustuksista, miljöö- ja aluekokonaisuuksista arkkitehtuuri-, kulttuuri – ja perinnearvojen säilyttämiseksi.

Yhdistys edesauttaa jäsentensä kiinnostusta rakennus- ja kulttuurialan kohteisiin.

Yhdistys voi myöntää kunnianosoituksena ”Esimerkillinen Rakennuskohde” -huomionosoituksen.

Yhdistys voi myöntää kunnianosoituksena ”Vuoden Rakennusinsinööri / Rakennusarkkitehti” -huomionosoituksen.

Yhdistys voi myöntää ”Esimerkillinen Opinnäytetyö” -kunniakirjan sekä pienen stipendin rakennusalalta valmistuvalle opiskelijalle, jonka opinnäytetyö on erittäin ansioitunut.

Yhdistys voi olla aloitteellinen anottaessa rakennusalaa arvostavalle henkilölle arvonimeä, kunniamerkkiä tai muuta huomionosoitusta.

Yhdistys ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi harjoittaa toimintaansa tukevaa, vähäistä julkaisu-, kustannus- ja  sijoitustoimintaa.

Yhdistyksellä on oikeus perustaa säätiö tai rahastoja.

Yhdistys voi harjoittaa kannatustuotteiden myyntiä.

Yhdistys toimeenpanee asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, myyjäisiä, huvitilaisuuksia ja arpajaisia sekä perii liittymis-, kannattaja- ja jäsenmaksuja.

4 § Jäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi (yhdistysjäsen) voi hallitus anomuksesta hyväksyä 2. pykälässä mainitun henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja on toimittanut hallituksen edellyttämät henkilö-ja yhteystiedot ja on sitoutunut maksamaan vuosikokouksen määräämän liittymis- ja jäsenmaksun määräaikaan  mennessä.

Varsinaiseksi jäseneksi (liittojäsen) merkitään Rakennusinsinöörit ja-arkkitehdit RIA ry -nimisen liiton ja yhdistyksen hallituksen hyväksymä 2. pykälässä mainittu henkilö, joka on anonut liittymistä tähän yhdistykseen ja joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja on toimittanut hallituksen edellyttämät henkilö- ja yhteystiedot ja on sitoutunut maksamaan liiton määräämän liittymis- ja jäsenmaksun määräaikaan mennessä. Liitto tulouttaa yhdistykselle liittomaksusta erikseen päätetyn osuuden.

Opiskelijajäseneksi voi hallitus anomuksesta hyväksyä henkilön, joka opiskelee 2. pykälässä mainittuun tutkintoon ja joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja on toimittanut hallituksen edellyttämät henkilö- ja yhteystiedot ja on sitoutunut maksamaan vuosikokouksen määräämän liittymis- ja jäsenmaksun määräaikaan mennessä.

Jäsenellä joka ei ole määräaikaan mennessä maksanut jäsenmaksuaan ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Edellisen vuoden yhdistys- tai opiskelijajäsen, joka ei ole ennen 1.1. maksanut kokonaan edellisen vuoden vuotuista jäsenmaksuaan katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön taikka rekisteröidyn tai muun oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Kunniajäseneksi voi hallitus kutsua yksityisen henkilön, joka on huomattavalla tavalla tukenut tai kehittänyt yhdistyksen toimintaa tai on ollut useita vuosia tuloksellisesti tämän yhdistyksen vastuullisissa tehtävissä tai on toiminut rakennusalalla erityisen ansiokkaasti ja esimerkillisesti.

Kunniapuheenjohtajaksi voi hallitus kutsua erityisen ansioituneen puheenjohtajansa. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja ovat vapautettu yhdistyksen jäsenmaksusta. Kunniapuheenjohtajia voi yhdistyksellä olla vain yksi kerrallaan.

5 § Yhdistyksen jäsenmaksut

Varsinaiselta jäseniltä ja opiskelijajäseniltä perittävien liittymis- ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta ja maksuajasta päättää vuosikokous. Kannattajajäsenen suorittamasta kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus. Liittomaksun yhteydessä perittävästä yhdistysmaksun suuruudesta päättää hallitus.

Hallitus voi anomuksesta pitkäaikaisen sairauden, työkyvyttömyyden tai muun pakottavan syyn johdosta vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisesta enintään vuodeksi kerrallaan.

6 § Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen jäsenmaksun kulumassa olevalta vuodelta.

Hallitus voi erottaa välittömästi jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta tai sääntöjä vastaan tai joka on laiminlyönyt yhdistyksen jäsenmaksun maksamisen hallituksen määräämään määräaikaan mennessä tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella, yhdistyksen hallituksen mielestä, vahingoittanut yhdistyksen mainetta tai arvovaltaa.

Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös sääntömääräisen vuosikokouksen tutkittavaksi jättämällä kirjallinen valitus hallituksen puheenjohtajalle 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

7 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain helmikuun loppuun mennessä hallituksen määräämässä paikassa ja aikana. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen järjestäytyminen: valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2. Todetaan paikalla olevat yhdistyksen jäsenet ja äänivaltaiset jäsenet sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja hyväksytään kokouksen työjärjestys.

3. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

5. Päätetään liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruus ja maksuajankohdat. Jäsenmaksut voivat olla eri suuruisia riippuen jäsenryhmästä ja maksun ajankohdasta.

6. Vahvistetaan hallituksen alkanutta toimintakautta varten laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.

7. Valitaan vuosittain hallituksen puheenjohtaja tai 1. tai 2. varapuheenjohtaja seuraavaksi kolmeksi vuodeksi siten, että erovuorossa vuosittain on heistä aina yksi.

Päätetään koko hallituksen suuruudesta, joko voi olla kuudesta yhdeksään jäsentä.

Valitaan puheenjohtajien lisäksi vuosittain kaksi hallituksen jäsentä kuuden varsinaisen jäsenen hallitukseen seuraaviksi kolmeksi vuodeksi siten, että erovuorossa on vuosittain heistä aina kaksi.

Tai valitaan puheenjohtajien lisäksi vuosittain yksi hallituksen jäsen kolmen varsinaisen jäsenen hallitukseen seuraaviksi kolmeksi vuodeksi siten, että erovuorossa on vuosittain heistä aina yksi.

  1. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö kuluvan toimikauden hallintoa ja tilejä tarkastamaan.
  2. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten määräaikaan mennessä esittämät kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistys kokoontuu, paitsi vuosikokoukseensa, myös milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetusta jäsenistöstä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Yhdistyksen kokous kutsutaan hallituksen esittämällä tavalla koolle vähintään neljätoista päivää ennen kokousta joko hallituksen määräämässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai yhdistyksen internetissä julkaistavalla omalla kotisivulla tai jäsenille postitse osoitetulla kirjeellä tai sähköpostilla.

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ainoastaan ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.

Asioista, joita jäsenet haluavat vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä yhdistyksen hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni.

Yhdistyksen opiskelijajäsenillä ja kannattajajäseninä olevilla luonnollisilla henkilöillä ja kannattajajäsenenä olevan yhteisön edustajalla on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

8 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 1. ja 2. varapuheenjohtaja sekä kolme tai kuusi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen äänioikeutettuja jäseniä.

Hallitus valitaan vuosikokouksessa alkaneeksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtaja on yhdistyksen puheenjohtaja.

Kaikkien hallituksen jäsenten, paitsi opiskelijajäsenen, toimikausi on kolme vuotta siten, että vuosittain hallituksen puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja sekä kaksi varsinaisista kuudesta tai kolme varsinaisesta yhdeksästä hallituksen jäsenistä ovat vuorollaan vuosittain erovuorossa.

Hallitus voi valita, mielellään keskuudestaan, yhdistykselle sihteerin, taloudenhoitajan, isännän, tiedottajan ja muut vastuuhenkilöt.

Jos yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen jäsen eroaa hallituksesta kesken toimikauden, yhdistyksen kokous valitsee seuraajan toimikauden loppuajaksi.

Hallituksen kutsuu koolle yhdistyksen puheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja ja vähintään puolet koko hallituksen jäsenistä ovat paikalla.

Yhdistys voi järjestää neuvoa-antavan äänestyksen tai kyselyn nimetystä asiasta.

Mikäli yhdistys julkaisee perinteistä tai sähköistä lehteä, sen päätoimittajan nimeää yhdistyksen hallitus.

Hallitus päättää varapuheenjohtajien, hallituksen jäsenten vastuualueista ja mahdollisten asiantuntijoiden tehtävistä. Hallitus nimeää yhdistyksen edustajat vuosittain määräajaksi sekä päättää yhteistyöstä muiden alan järjestöjen kanssa.

Hallitus päättää kulukorvauksista, erillispalkkioiden maksuperusteista ja palkkioiden maksamisesta. Matkakulut korvataan RIA -liiton matkustussäännön mukaisesti.

Hallitus laatii näiden sääntöjen voimaan tultua tarvittavat uudet toimintaohjeet.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin. Hallitus voi kuitenkin nimetä keskuudestaan muutkin nimenkirjoittajat, aina kaksi yhdessä. Toisen nimenkirjoittajan tulee silloin olla yksi varapuheenjohtajista.

Yhdistyksen tekemät päätökset astuvat voimaan heti, ellei niitä tehtäessä ole siitä toisin määrätty eikä yhdistyslaki toisin määrää.

10 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava viimeistään tammikuun loppuun mennessä.

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle helmikuun 15. päivään mennessä, kuitenkin viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään yhtä viikkoa ennen vuosikokousta.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Vastaa