Työryhmä esittää rakennusarkkitehtikoulutusta ammattikorkeakouluihin

Tiedote 14-06-2013

Opetusministeri Krista Kiurulle 14.6. luovutetussa muistossa työryhmä esittää, että ammattikorkeakoulussa käynnistetään tutkintoon johtava, rakennussuunnitteluun painottunut koulutus. Koulutus johtaisi tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon, johon liitetään tutkintonimike rakennusarkkitehti (AMK).

Tutkinnon laajuudeksi työryhmä esittää 240 opintopistettä. Kansainvälinen vertailtavuus ja liikkuvuus otetaan huomioon siten, että käynnistettävän koulutuksen sisällöt täyttäisivät EU:n ammattipätevyysdirektiivin vaatimukset.

Rakennusarkkitehtikoulutuksen koulutustarpeeksi työryhmä arvioi 80 – 120 aloittajaa vuosittain. Koulutusvastuu voidaan työryhmän esityksen mukaan antaa ammattikorkeakoululle, jossa on vahvaa rakennusalan osaamista ja kiinteä yhteys muun rakennusalan koulutuksen kanssa. Riittävän suurten osaamiskeskittymien aikaansaamiseksi koulutusta voitaisiin käytännössä antaa 2-4 ammattikorkeakoulussa.

Työryhmä ehdottaa, että rakennusarkkitehtikoulutuksen tutkinnon osia voidaan hyödyntää sellaisinaan myös täydennyskoulutuksessa. Ammattikorkeakoulut huolehtivat siitä, että aiemmin tutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus päivittää tutkintonsa ammattikorkeakoulututkinnoksi.

Opetusministeri Krista Kiuru pitää tärkeänä, että korkeakoulujen tutkintorakenne ja koulutustarjonta vastaavat joustavasti yhteiskunnan ja työelämän muuttuviin tarpeisiin. Tämä edellyttää tarvittaessa muutoksia tutkintoihin ja koulutustarjontaan.

– Työelämästä on poistumassa eläkkeelle satoja arkkitehtejä ja rakennusarkkitehtejä lähivuosina. Rakentamiseen kohdistuvat laatu- ja energiatehokkuusvaatimukset lisäävät suunnittelijoiden ja ammattiosaajien tarvetta. Nyt tarvitaan uusia ratkaisuja, joilla voidaan turvata rakennussuunnittelun ammattilaisten saatavuus, Kiuru toteaa.

– Käynnistettävän koulutuksen tulee olla profiililtaan erilaista kuin yliopistoissa annettava arkkitehtikoulutus. Tarkoituksena on kouluttaa nimenomaisesti työelämän tarvitsemia osaajia. Suunnittelun haasteellisuuden lisääntyessä tarvitaan kasvavassa määrin erikoistumista ja eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä, Kiuru linjaa.

Työryhmän esitys lähetetään seuraavaksi lausuntokierrokselle.

Rakennusarkkitehtikoulutuksen työryhmän muistio